Oslo byarkiv

Oslo byarkiv er Oslo bys egen arkivinstitusjon – byens hukommelse.

Her bevares arkivmateriale fra virksomheter i Oslo og tidligere Aker kommune og fra ulike private organisasjoner, institusjoner og bedrifter. Samlingen utgjør 20 000 hyllemeter med papirarkiver, en mengde byggetegninger, kart, ca 600 000 fotografier og oslofilmene og en omfattende boksamling med Oslo-litteratur. Materialet er hovedsaklig fra 1837 og fram til i dag. Det eldste skriver seg fra siste halvdel av 1600-tallet. Materialet gir mange innganger til byens utvikling, økonomisk og politisk historie, sosialhistorie og personalhistorie.

Oslo byarkiv stiller kildemateriale til disposisjon for ulike typer brukere og formidler kunnskap om Oslos historie.

Les mer om oss her.